چاپ        ارسال به دوست

اطلاعیه شماره دو آزمون استخدام پیمانی مورخ 96/10/01 (احراز مدارک)

اطلاعیه شماره دو آزمون استخدام پیمانی مورخ 96/10/01 (احراز مدارک)

قابل توجه پذیرفته شدگان اولیه آزمون استخدام پیمانی تاریخ 01 / 10 / 96 سازمان سنجش آموزش کشور متقاضی استخدام در دانشگاه علوم پزشکی دزفول

با توجه به اعلام یک و نیم برابر ظرفیت رشته های بدون مصاحبه در آگهی استخدامی شماره یک داوطلبان دعوت شده جهت بررسی مدارک آزمون استخدامی 01 / 10 / 96 دانشگاه علوم پزشکی  دزفول  به شرح جدول زیر اعلام می شود.

بنابراین ضروری است داوطلبان محترم(یک و نیم برابر اعلام شده) طبق جدول زمان بندی و ضمن مطالعه مجدد مفاد آگهی با در دست داشتن کلیه مدارک اشاره زیر از ساعت 9 صبح لغایت 13 به  واحد مدیریت منابع انسانی  دانشگاه مراجعه نمایند.

تذکر 1 : در صورت نقص در مدارک و مستندات ارائه شده و عدم تأیید اطلاعات ثبت نامی، داوطلبان حق هیچ گونه اعتراضی ندارند.

تذکر 2 :بدیهی است عدم مراجعه در زمان مقرر به منزله ی انصراف از استخدام تلقی خواهد شد.

تذکر 3 : لیست اعلام شده به میزان یک ونیم برابر صرفاً جهت بررسی اولیه مدارک افراد و به صورت موقت بوده و طبق مفاد آگهی منتشره از سوی سازمان سنجش مسئولیت ناشی از عدم رعایت ضوابط و مقررات اعلام شده در آگهی بر عهده شخص داوطلب بوده و چنانچه صحت اطلاعات اعلام شده خو د اظهاری زمان ثبت نام دواطلبان، پس از بررسی مدارک محرز نشود اولویت افراد کان لم یکن تلقی و از بین سایر متقاضیان، پذیرش صورت خواهد گرفت.

تذکر 4 : در خصوص داوطلبانی که در حال تحصیل در مقاطع بالاتر از مقاطع اعلام شده در آگهی می باشند، در این مرحله نیاز به ارائه گواهی انصراف نداشته و پس از طی مراحل بررسی مدارک، در صورت نیاز گواهی انصراف از تحصیل از ایشان اخذ خواهد.

 

مدارک موردنیاز (اصل و تصویر مدارک زیر)

1- پرینت کارنامه استخراج شده از سایت سازمان سنجش

2- چهار قطعه عکس با پشت زمینه سفید و پشت نویسی شده

3- مدرک تحصیلی مندرج در شرایط احراز شغل مورد تقاضا با ارائه ی اصل و تصویر انشنامه، گواهی نامه موقت و یا گواهی فراغت از تحصیل(تارخ فراغت از تحصل مجاز باید 01 / 09 / 96 باشد).

4- اصل و تصویر پشت وروی کارت ملی

5- اصل و تصویر تمام صفحات شناسنامه

6- اصل کارت و تصویر پشت و روی کارت پایان خدمت، معافیت و یا نامه از یگان خدمتی با قید تاریخ اتمام خدمت وظیفه و ارایه ی تصویر آن )ویژه ی برادران(.ملاک محاسبه کارت پایان خدمت یا معافیت حداکثر تاریخ 01 / 09 / 96 می باشد.

- مدارک دال برایثارگری شامل موارد زیر است:

7- ارایه ی اصل و تصویر کارت و یا گواهی ایثارگری از بنیاد شهید و امور ایثارگران به تاریخ روز و همچنین تصویر

تمام صفحات شناسنامه پدر و همسر درصورت استفاده از سهمیه ایثارگران ویژه ی داوطلبان ایثارگر برابر مفاد آگهی آزمون مذکور.

8- گواهی معتبر از مراجع ذیصلاح با تایید معاونت نیروی انسانی سازمان بسیج مستضعفین سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و معاونت توسعه و منابع جهاد کشاورزی( جهت استفاده از سهمیه ی ایثارگری فرزند رزمنده با قید حضور داوطلبانه در جبهه ی جنگ(برای کسانی که خدمت سربازی را گذرانده اند سه چهارم مدت در جبهه داوطلبانه محسوب می شود).

9- تصویر تمام صفحات شناسنامه پدر یا همسر در صورت استفاده از سهمیه ی ایثارگر(ویژه ی داوطلبان ایثارگر مشمول سهمیه ی جانبازان، آزادگان و رزمندگان)

10- مدارک دال بر معلولیت(ارایه ی گواهی معلولیت از سازمان بهزیستی محل اقامت با قید عبارت استفاده از سه درصد سهمیه استخدامی)

11- مدارک ویژه ی کارکنان قراردادی: نامه ی گواهی اشتغال به کار از محل خدمت)با ذکر نام و نام خانوادگی، شماره ملی،سمت  مندرج در قرارداد تاریخ شروع و پایان قرارداد(، سوابق بیمه تایید شده، به همراه خلاصه سوابق )فرم شماره ی 502 و، تصویراولین وآخرین حکم قراردادی .

12- مدارک ویژه کارکنان شرکتی: ارائه سوابق بیمه و گواهی اشتغال مهمور به مهر و امضا شرکت و محل خدمت با ذکر تاریخ و مدت اشتغال.

13- گواهی پایان طرح و یا معافیت برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اجباری و یا حکم کارگزینی پایان طرح و تصویر آنها جهت تطبیق با اصل آن.(ملاک محاسبه پایان خدمت قانونی شرکت کنندگان سایر دانشکاه 01 / 09 / 96 می باشد).

14- مدارک دال بر بومی بودن حسب موارد ذکر شده در مفاد آگهی آزمون یاد شده جهت سهمیه ی بومی شدن شامل بومی شهرستان و یا بومی استان صرفاً یکی از موارد(الف، ب، ج، د) زیر می باشد:

الف. محل تولد داوطلب و یا همسر وی با محل مورد تقاضا، شهرستان و یا استان شغل مورد نظر یکی باشد. بنابراین جهت این مورد اصل و تصویر شناسنامه داوطلب و یا همسر وی باید ارایه شود.

ب. همسر و فرزندان کارمندان رسمی و پیمانی دولت و یا نیروهای مسلح(عم از شاغل و یا بازنشسته)که محل خدمت فعلی یا بازنشستگی آنان با محل ، شهرستان و یا استان مورد تقاضا یکی باشد.بنابراین جهت این مورد می بایست مدارک زیر ارایه شود:

اصل و تصویر حکم بازنشستگی(پیمانی، رسمی، نیروهای مسلح)پدر، مادر، همسر به انضمام گواهی بازنشستگی از -محل خدمت)به تاریخ روز با قید محل خدمت بازنشستگی ( و تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی جهت افرادبازنشسته .

گواهی اشتغال از محل خدمت (به تاریخ روز با قید محل خدمت ) به انضمام آخرین حکم کارگزینی پیمانی، رسمی یا -نیروهای مسلح پدر ،مادر،همسر جهت افراد شاغل و تصاویر تمام صفحات کارت ملی و شناسنامه آنان.

ج.حداقل چهار سال از سنوات تحصیلی داوطلب(ابتدایی،راهنمایی،دبیرستان) به صورت متوالی یا متناوب در محل مورد تقاضا،شهرستان و یا استان مورد تقاضا باشد.ارائه مدارک زیر الزامی است:

1 .اصل و تصویر کارنامه های تحصیلی به تفکیک هر سال

2.گواهی اشتغال به تحصیل معتبر با قید تاریخ شروع و فراغت از تحصیل تایید شده با مهر آموزشگاه و امضای مسئول مربوطه.

د.حداقل چهار سال سابقه ی پرداخت بیمه ی یکی از افراد(داوطلب،پدر،مادر،همسر)تا تاریخ 25 / 08 / 96 در محل مورد تقاضا،شهرستان و یا استان مورد تقاضا باشد.

ارائه ی مدارک زیر برای این مورد الزامی است:

گواهی سابقه پرداخت حق بیمه حداقل چهار سال مربوط به یکی از  افراد(داوطلب،پدر،مادر،همسر)از شعب پرداخت حق بیمه ممهور به مهر سازمان بیمه ی مربوطه و همچنین اصل و تصویر تمتم صفحات شناسنامه و کارت ملی فرد بیمه شده.

15- گواهی اشتغال به طرح، تمدید طرح و یا تداوم طرح داوطلبانه برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های فهرست اسامی)یک و نیم برابر ظرفیت رشته های بدون مصاحبه - سه برابر رشته های دارای مصاحبه: گروه فوریت های پزشکی( مدارک موردنیاز )اصل و تصویر مدارک زیر( اجباری با قید تاریخ شروع و پایان طرح به تاریخ روز)این دسته از از داوطلبان می بایست تا قبل از تاریخ 01 / 09 / 96 طرح خود را در واحدهای تابعه دانشگاه شروع کرده باشند(. گواهی تمدید طرح سایر دانشگاه ها نیز می بایست با ذکر تاریخ شروع و پایان طرح همچنین باید به تاریخ روز باشد.

16- گواهی مبنی بر موافقت با انصراف از طرح برای مشمولین برای مشمولین خدمت پزشکان و پیراپزشکان رشته های اختیاری که طرح خود را در سایر موسسات تابعه ی وزارت متبوع(غیر ازمحل جغرافیایی خدمت) می گذرانند.

17- داشتن گواهی نامه ی رانندگی ب 2 برای متقاضیان رشته های کارشناس فوریت های پزشکی .

 


١٣:٣٩ - دوشنبه ٢٨ اسفند ١٣٩٦    /    شماره : ٧٠٥٣    /    تعداد نمایش : ٥٢٤٨


نظرات بینندگان
این خبر فاقد نظر می باشد
نظر شما
نام :
ایمیل : 
*نظرات :
متن تصویر: