واحد بهبود کیفیت و اعتباربخشی (QM)

مسئول واحد: مریم لیلی زاده(کارشناس ارشد مدیریت بیمارستانی)

 

واحد بهبود کیفیت در خردادماه 91 تاسیس شد.

به طور کلی واحد بهبود کیفیت در انجام هرگونه کار و فعالیتی در جهت ارتقا کیفیت دخیل می باشد و در حال حاضر فعالیت های این واحد شامل سه حوزه اعتباربخشی، بهبود کیفیت ایمنی بیمار و کمیته های بیمارستانی می باشد.

پرسنل واحد

مصطفی تیریان (کارشناس مدیریت بیمارستانی)

مریم ژولانژاد (کارشناس هماهنگ کننده ایمنی بیمار)

----------------

لیست کمیته های بیمارستانی 

ردیف

کمیته

دبیر کمیته

کمیته با ریاست مسؤل ارشد ذیل  تشکیل می گردد

توالی برگزاری کمیته

اعضای ثابت کمیته

1

اقتصاد درمان ،دارو و تجهیزات پزشکی

خانم عباسی

دکتر بختیاری- آقای نصارزاده-آقای شیخی

ماهانه

ریاست-معاونت درمان-مدیریت- مدیر خدمات پرستاری معاونت درمان دانشگاه-مسؤل بهبود کیفیت (مسؤل کمیته ها)-مسؤل امور مالی-مسؤل فنی داروخانه مسؤل تجهیزات پزشکی- مسؤلین بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته(کارشناس واحد درآمد)

2

ارتقاء اورژانس و تریاژ

خانم الهیاری

دکتر بختیاری-آقای شیخی

ماهانه

مدیریت -معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت (مسؤل کمیته ها)-رئیس اورژانس- مسؤلین بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع -دبیر کمیته(مسؤل اورژانس)

3

مدیریت خطر حوادث وبلایا

خانم بیگدلی

دکتر بختیاری- آقای شیخی

ماهانه

مدیریت -معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت (مسؤل کمیته ها)-رئیس اورژانس-مسؤل اورژانس- مسؤلین بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع -دبیر کمیته(پرستار اورژانس)

4

فناوری اطلاعات و HIS

و مدارک پزشکی

خانم افشار

 

خانم مهرگستر

دکتر بختیاری- آقای نصارزاده

ماهانه

مدیریت -معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت (مسؤل کمیته ها)- - مسؤلین بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع -دبیر کمیته(مسؤل فناوری اطلاعات)و مسؤل مدارک پزشکی

5

دارو

خانم د.دیبایی

دکتر بختیاری-آقای نصارزاده

ماهانه

مدیریت -معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت (مسؤل کمیته ها)-مسؤل امور مالی- مسؤلین بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع -دبیر کمیته(مسؤل داروخانه)

7

ملزومات

مهتدس طاهربقال

دکتر بختیاری

ماهانه

ریاست-معاونت درمان-مسؤل امور مالی-مسؤل کارپردازی-مسؤل خرید کارپردازی-مسؤل داروخانه- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت (مسؤل کمیته ها)- پزشکان/ مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته

8

مرگ ومیر 1-59 ماهه و نوجوانان 6-18 سال

خانم شریفی

دکتر بختیاری-آقای شیخی

ماهانه

مدیریت -معاونت درمان- مدیر گروه زنان مدیر گروه اطفال کارشناس امور مرگ ومیر معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت (مسؤل کمیته ها)- پزشکان/ مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته

 

9

مرگ مادر و موربیدیتی مادران

خانم حاتمی

دکتر بختیاری-آقای نصارزاده-آقای شیخی

در مواقع مرگ مادر

ریاست-معاونت درمان-مدیریت- مدیر خدمات پرستاری- کارشناس امور مرگ ومیر معاونت درمان- کارشناس امور مامایی معاونت - مدیر گروه زنان درمان مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)- پزشکان/ مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته

10

مرگ و میر پریناتال

خانم بهداروند

دکتر بختیاری-آقای شیخی

ماهانه

مدیریت -معاونت درمان- مدیر گروه زنان مدیر گروه اطفال کارشناس امور مرگ ومیر معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-دبیر کمیته

11

کارکنان

آقای رسولی منش

دکتر بختیاری-آقای نصارزاده

هر سه/دو ماه یکبار

ریاست-معاونت درمان-مدیریت- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-مسؤل امور مالی-مسؤل واحد IT مسؤل مدارک پزشکی- پزشکان/ مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته

12

ترویج زایمان طبیعی و ایمن

خانم وفاجو

 

دکتر بختیاری

ماهانه

مدیریتمعاونت  درمان- مدیر گروه زنان مدیر گروه اطفال کارشناس امور مامایی معاونت درمان-مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)- پزشکان/ مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته ترویج زایمان/

13

ترویج تغذیه شیر مادر

خانم جودکیان

دکتر بختیاری -آقای نصارزاده

سه ماه یکبار

ریاست- معاونت  درمان- مدیر گروه زنان مدیر گروه اطفال مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)- پزشکان/ مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع دبیر کمیته شیر مادر

14

تخصصی زایمان

خانم وفاجو

دکتر بختیاری

با توجه به تعداد موارد قابل بررسی گردآوری شده

ریاست- پزشک مسؤل کمیته(مدیر گروه زنان)-پزشکان معتمد کمیته شامل:پزشک داخلی-پزشک نروسرجری- چشم پزشکی-نرولوژی-پزشک اعصاب و روان-ENT ارولوژی-قلب-ارتوپدی-بیهوشی- مسؤل بهبود کیفیت (مسؤل کمیته ها)-دبیر کمیته(ماما مسؤل بلوک زایمان)

15

اخلاق پزشکی و رفتار حرفه ای (تکریم ارباب رجوع)

خانم هاشمی

دکتر بختیاری-آقای نصارزاده

ماهانه

ریاست-مدیریت- پزشک مسؤل کمیته (دکترسخاوت  و دکتر عصاریان)-مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-پزشکان/ مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته

16

تغذیه

خانم طاهری

آقای نصارزاده

هر 2 ماه یکبار

مدیریت - مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)- کارشناسان واحد تغذیه -مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته

17

تجهیزات پزشکی

آقای حیدری  

آقای نصارزاده- آقای شیخی

ماهانه

مدیریت - معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)- مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع- دبیر کمیته

18

کنترل عفونت

خانم یادگارصالحی

دکتر بختیاری-آقای شیخی

ماهانه

مدیریت - معاونت درمان- مدیر گروه پزشکان عفونی-مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-مسؤل واحد بهداشت- مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع-کارشناس معاونت بهداشتی کارشناس کنترل عفونت معاونت درمان -دبیر کمیته

19

مرگ و میر بیماران ترومایی ،مرگهای غیرمنتظره و موربیدیتی مورد تقاضا

آقای موسی نیا

دکتر بختیاری-آقای شیخی

ماهانه

ریاست- معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-پزشک مربوطه درگیر با پرونده- مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع-مسؤل اورژانس-رئیس اورژانس -دبیر کمیته(پرستار اورژانس)

20

آموزش

خانم شمس

دکتر بختیاری-دکتر نبوی

ماهانه

مدیریت - معاونت آموزشی- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)- مسؤلین بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع -دبیر کمیته

21

بهداشت حرفه ای و محیط

آقای رمضانی

آقای نصارزاده-آقای شیخی

ماهانه

مدیریت - معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-مسؤل خدمات و تدارکات-کارشناس کنترل عفونت-مسؤل تاسیسات- مسؤلین بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع-کارشناسان بهداشت -دبیر کمیته

22

درمان

خانم قصاب

دکتر بختیاری

ماهانه

معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)- مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع-دبیر کمیته

23

بررسی خطا

خانم باتمانی

آقای نصارزاده-آقای شیخی

ماهانه

ریاست / مدیریت بیمارستان-معاونت درمان مسؤل ایمنی-کارشناس هماهنگ کننده ایمنی -مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع-دبیر کمیته

24

بهبود کیفیت

خانم لیلی زاده

دکتر بختیاری-آقای نصارزاده-آقای شیخی

ماهانه

ریاست بیمارستان-معاونت درمان کارشناسان واحد بهبود کیفیت-مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-مسؤلین بخش ها /واحد ها ب اقتضای موضوع-دبیر کمیته

25

مدیریت اجرایی

خانم نصراله

دکتر بختیاری-آقای نصارزاده-آقای شیخی

حداقل 3 الی 4 بار در ماه

ریاست / مدیریت بیمارستان-معاونت درمان مسؤل ایمنی-کارشناس هماهنگ کننده ایمنی -مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)مسئول امور مالی-مسئول امور اداری-مسئول فناوری اطلاعات-مسؤلین و کارکنان بخش ها /واحد ها به اقتضای موضوع-دبیر کمیته

26

طب انتقال خون و آزمایشگاه

آقای زاد ه عباس

آقای نصارزاده-آقای شیخی

هر 2 ماه یکبار

مدیریت - معاونت درمان- مدیر خدمات پرستاری-مسؤل بهبود کیفیت(مسؤل کمیته ها)-تیم هموویژولانس(پزشک ،پرستار،رابط آزمایشگاه)-رئیس آزمایشگاه-مسؤل آزمایشگاه-دبیر کمیته

 

 

 

 

پذیرش اینترنتی
اتوماسیون تردد
اتوماسیون تغذیه
سامانه خدمات الکترونیک
تحول سلامت
پست الکترونیک
سامانه آرشیو تصاویر پزشکی PACS
آمار بازدید
 بازدید امروز : 670
 کل بازدید : 2122519
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2

صفحه اصلی|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان) محفوظ می باشد
Copyright © 2016 .Ganjavian Hospital. All Rights Reserved