واحد بهداشت محیط

واحد بهداشت محیط و حرفه ای

 

 

مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای

حجت اله رمضانی مطلق 

                                                       

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

فارغ التحصیل:

 

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان در مقطع کارشناسی مهندسی بهداشت محیط

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی جندی شاپور اهواز در مقطع کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت محیط

 

سوابق اجرایی :

1-     مسئول واحد بهداشت محیط و حرفه ای از سال 1386 تاکنون

2-     دبیر کمیته زیباسازی از سال 1386 تا 1390

3-     عضو شورای اداری از سال 1388 تا 1390

4-     دبیر کمیته حفاظت و بهداشت کار از سال 1386 تا 1390 ( در حال حاضر عضو کمیته)

5-     دبیر کمیته بهداشت محیط از سال 1386 تاکنون

6-     عضو کمیته کنترل عفونت از سال 1386 تاکنون

7-      عضو کمیته تغذیه از سال 1386 تاکنون

8-     عضو کمیته مدیریت بحران از سال 1390 تاکنون

9-     مسئول مدیریت پسماند بیمارستان از سال 1391 تاکنون

سوابق آموزشی:

1-                 تدریس در زمینه بهداشت محیط

2-                 تدریس در زمینه مدیریت پسماند

سوابق علمی :

طرح های پژوهشی :  

1-بررسی کارایی فرآیند نانوفتوکاتالیستی UV/MWCNT/TiO2 در حذف تتراسایکلین از محلول های آبی

2-بهینه سازی و مدل سازی فرایند تجزیه بنزوتریازول با نانوفوتوکاتالیست هتروژنیک (MPAC@TiO2/UV) در حضور پروکسی مونوسولفات با روش سطح پاسخ

مقالات :

1-Enhanced photocatalytic degradation of tetracycline and real pharmaceutical wastewater using MWCNT/TiO2 nano-composite

2-Ultrasonically induced ZnO–biosilica nanocomposite for degradation of a textile dye in aqueous phase

3- A noval combination of oxidative degradation for benzotriazole removal using Tio2 loaded on Fe2 fe3@c as  an efficient activator of  peroxymonosulfate

4-بررسی مدیریت پسماندهای بیمارستانی شهر دزفول در سال 94-1393،مطالعه موردی مرکز آموزشی درمانی دکتر گنجویان

پرسنل واحد بهداشت محیط و حرفه ای:

ردیف

نام ونام خانوادگی

سمت

تحصیلات

پست الکترونیک

1

حجت اله رمضانی مطلق

مسئول  بهداشت محیط و حرفه ای

کارشناس ارشد مهندسی بهداشت محیط

ramezani.hojat95@gmail.com

2

افسانه محمدی

کارشناس بهداشت محیط

کارشناس رشته مهندسی بهداشت محیط

af.mohamadi916@gmail.com

3

فائقه دفتری

کارشناس بهداشت حرفه ای

 کارشناس  رشته مهندسی بهداشت حرفه ای

 

Faegheh Daftari@ gmail.com

 

پست الکترونیک واحد بهداشت محیط     behdashtemohit95@gmail.com

 

در حال حاضر 5 واحد به طور مستقیم زیر نظر واحد بهداشت محیط و حرفه ای ( پیشگیری و بهداشت) از نظر اعتبار بخشی بیمارستانها اداره می شود.

1-     واحد بهداشت محیط

2-     واحد بهداشت حرفه ای

3-     واحد مدیریت پسماند

4-     واحد رختشویخانه

5-     واحد معاینات شغلی

 

 

 

 

شرح وظایف واحد بهداشت محیط  و حرفه ای :

الف :شرح وظایف کارشناس بهداشت محیط مستقر در بیمارستان

 

1-     جمع‌آوری ، تنظیم ، طبقه بندی و تجزیه وتحلیل اطلاعات و آمارهای موردنیاز بهداشت محیط قسمتهای مختلف بیمارستان .

2-     شناخت ،‌دسته بندی و تعیین اولویت ها و نیازهای بهداشت محیطی بیمارستان .

3-     مطالعه و تحقیق در زمینه مسائل بهداشت محیط بیمارستان .

4-     انتخاب و پیشنهاد روشهای جدید کاربردی در جهت برنامه ریزی و ارتقاء کمی و کیفی وضعیت بهداشت محیط بیمارستان .

5-     اجرا و پیگیری و نظارت براعمال مفاد آئین نامه ها ضوابط واستانداردها ،بخشنامه ها و دستورالعمل های ابلاغ شده درحیطه وظایف .

6-     تشکیل و شرکت در جلسات وکمیته های علمی ، تخصصی،‌اجرایی بهداشت محیط و کنترل عفونت های بیمارستانی و پیگیری مصوبات آن در حیطه وظایف .

7-     انجام بازدید و نظارت مستمر و روزانه برابر مقررات برحسب ضرورت از اطاقهای عمل و زایمان ـ بخشها ـ تأسیسات آب و فاضلاب و آشپزخانه ـ انبار و سردخانه مواد غذایی و مرکز سترون سازی ـ سرویسهای بهداشتی و رختشویخانه .

8-     نظارت فنی و بهداشتی مستمر بر نحوه كار آشپزخانه شامل :

( شرایط بهداشت محیطی آشپزخانه ، وضعیت سردخانه ، انبار نگهداری موادغذایی ، سرویسهای بهداشتی ، بهداشت فردی پرسنل بخش ، اطاق استراحت پرسنل بخش ، شستشو و ضدعفونی ظروف ، شستشو و ضدعفونی سبزیجات خام مورد استفاده ، وضعیت بهداشتی موادغذایی آماده طبخ وسایل و ظروف مورد استفاده و . . . . )

9-     نظارت و هماهنگی لازم در زنجیره تهیه ، طبخ و توزیع موادغذایی با همكاری كارشناس تغذیه بمنظور اطمینان از سلامت توزیع و مصرف غذا

10- نظارت و کنترل بر امر تفکیک ،جمع‌آوری ، حمل و دفع مواد زائد جامد .

11- برنامه ریزی نظارت و پیگیری اجرای برنامه های کنترل منابع آلوده کننده هوا و سروصدا و بهره برداری مناسب از سیستم گرمایش و سرمایش (تهویه) بیمارستان .

12- نظارت و مداخله در تهیه و كاربرد مواد گندزدا، ضدعفونی کننده وپاك كننده بیمارستان

13- نظارت و پیگیری برنامه های مستمر گندزدایی و شستشوی قسمتهای مختلف بیمارستان برابر ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی.

14- کلرسنجی آب و نمونه برداری به منظور کنترل آلودگی از قسمتهای مختلف بیمارستان از قبیل : آب ـ فاضلاب.

15- پیگیری رفع نواقص بهداشت محیطی از طریق مسئولین قسمتهای ذیربط.

16- نظارت بر شرایط بهداشت حرفه ای و ایمنی کلیه قسمتهای بیمارستان .

17- برنامه ریزی و نظارت و پیگیری بهسازی محیط بیمارستان .

18- برنامه ریزی درجهت مبارزه با حشرات و جوندگان .

19- برنامه ریزی نظارت و پیگیری گندزدایی ـ سم پاشی قسمتهای مختلف بیمارستان با در نظر گرفتن ضوابط بهداشتی و زیست محیطی.

20- نظارت بر امر کنترل سلامت کارکنان ( اخذ کارت بهداشتی و ضبط نتایج در پرونده بهداشتی افراد ) قسمت آشپزخانه ـ آبدارخانه ـ رختشویخانه .

21- پیگیری انجام ‌آزمایشات و معاینات کارکنان بطور کلی وخصوصاً در معرض عوامل زیان آور از جمله : پرتوکاران و رفع نواقص ایمنی و حفاظتی بخش پرتوپزشکی با كمك مسئول فیزیك بهداشت ذیربط.

22- تهیه گزارش مشکلات بهداشت محیطی به عنوان مسئولین ذیربط بیمارستان و انعکاس آن از طریق مسئولین مذکور به مراجع بالاتر.

23- مشارکت در برنامه ریزی و اجرای برنامه های آموزشی بهداشت برای کارکنان ـ بیماران ـ مراجعین و کارآموزان .

24- نظارت و کنترل و ییگیری مسائل بهداشت محیط محدوده اطراف بیمارستان با هماهنگی مرکز بهداشت منطقه .

25- ثبت فعالیتها و تنظیم گزارش ماهانه از اقدامات و اصلاحات انجام شده در رفع مشکلات بهداشتی .

26- انجام امور محوله در شرایط خاص مانند كنترل همه گیری و نیز مقابله با بحران و بلایا

27- فرهنگ سازی و جلوگیری از استعمال دخانیات در فضاهای بسته و عمومی بیمارستان

28- انجام سایر امور محوله از طریق مسئولین ذیربط

ب :شرح وظایف کارشناس بهداشت حرفه اي در بیمارستان

 

١- آشنا نمودن مدیران ، اعضاء کمیته حفاظت فنی و بهداشت کار و کارکنان با جایگاه بهداشت حرفه ای در بیمارستان و موارد مرتبط با سلامتی کارکنان

-2-تشکیل کمیته حفاظت فنی و بهداشت کارو طرح مسائل و مشکلات حفاظت و بهداشتی در جلسات کمیته و ارائه پیشنهادات لازم به مدیر بیمارستان جهت رفع نواقص و سالم سازي محیط کار

3- ارسال صورتجلسات کمیته به مرکز بهداشت مربوطه بر اساس فرم پیشنهادي به روش بررسی تصمیمات جلسه قبلی و سپس اتخاذ تصمیمات جدید و مشخص نمودن مسئول پیگیري

4- شناسائی شغلهاي موجود و تعداد پرسنل هر شغل بر اساس تماس با عوامل زیان آور محیط کار و ارائه راه حلهاي متناسب جهت کنترل و ارائه پیش نویس دستورالعملهاي لازم جهت انجام کار سالم و بهداشتی به منظور پیشگیري از ایجاد عوارض و بیماریهاي ناشی از عوامل فیزیکی شیمیائی ارگونومیکی ، بیولوژیکی و روانی محیط کار

5-  برنامه ریزي و پیگیري جهت اندازه گیري عوامل زیان آور محیط کار و اقدامات کنترلی

6- بررسی و بازدید بهداشتی طبق برنامه زمانبندي شده از تسهیلات بهداشتی و تاسیسات و اعلام کلیه ایرادات و نواقص حفاظتی و بهداشتی و پیشنهادات لازم جهت رفع انها.

7- توجیه و آشنا سازي شاغلین نسبت به رعایت مقررات و موازین بهداشتی و حفاظتی در محیط کار

8-همکاري با مسئولان در تهیه دستور العملهاي لازم براي انجام کار مطمئن ، سالم و بدون خطر و همچنین استفاده صحیح از لوازم و تجهیزات بهداشتی و حفاظتی در محیط کار و متناسب بودن لوازم با نوع کار.

9- پیشنهاد به مدیر بیمارستان جهت تشویق شاغلینی که در امر حفاظت فنی و بهداشت کار علاقه و جدیت دارند.

10- پیگیري لازم در انجام معاینات قبل از استخدام و ادواري به منظور پیشگیري از ابتلاء شاغلین به بیماریهاي ناشی از کار و ارائه نتایج حاصله به مراکز بهداشت مربوطه .

11- تهیه پیش نویس دستور العمل جهت انجام معاینات کارگري ( قبل از استخدام و دوره أي (براي شغلهاي موجود و تهیه جدول آزمایشات روتین و اختصاصی شغلهاي موجود با همکاري پزشک متخصص طب کار و یا پزشک عمومی واجد شرایط

12- اعلام موارد مشکوك بیماریهاي حرفه أي به مدیر بیمارستان و همکاري در تعیین شغل مناسب براي شاغلینی که به تشخیص شوراي پزشکی به بیماریهاي حرفه أي مبتلا شده و یا در معرض ابتلاءآنها قرار دارند

13-ثبت آمار حوادث و بیماریهاي ناشی از کار شاغلین و تجزیه و تحلیل موارد و ارایه درکمیته ایمنی و بهداشت کار

14- نظارت بر تهیه و استفاده صحیح از وسایل حفاظت فردي متناسب و همچنین نصب پوسترهاي آموزشی بهداشتی و حفاظتی در محیط کار .

15-کلیه اقدامات در زمینه سالمسازي محیط کار ( تهویه مناسب - مبارزه با حشرات و جوندگان موذي ، تامین آب بهداشتی سالم ، نظارت بر جمع آوري صحیح و دفع بهداشتی زباله و فاضلاب)

16- بررسی خلاصه نتایج معاینات سالیانه و مشخص نمودن رابطه معنی دار بین نتایج معاینات و عوامل موجود محیط کار به تفکیک شغل و بیماریهاي ایجاد شده

17- شرکت در دوره هاي بازآموزي و گردهمائیهاي مربوطه در جهت افزایش اطلاعات علمی در زمینه بهداشت حرفه أي

18- آموزش شاغلین در نحوه کاربرد وسائل آتش نشانی و اطفاي حریق

19- بازدید مستمر از سیستمهاي حفاظتی موجود در بیمارستان از قبیل سیستم اطفاء حریق ، دربهاي خروج اضطراري ، پلکان ، نرده ها و غیره

20-آشنائی با الزامات و مقررات استاندارد مرتبط با بهداشت حرفه اي و محیط زیست ازجملهOHSAS ،ASSESMENT RISK، HSE و ..

21-تهیه لیست ایمنی مواد شیمیائی اعم از مواد اولیه بینابینی و تولیدي (MSDS)

22-  تهیه خط مشی ایمنی و بهداشت حرفه اي در بیمارستان بصورت مدون

 

 

 

پذیرش اینترنتی
اتوماسیون تردد
اتوماسیون تغذیه
سامانه خدمات الکترونیک
تحول سلامت
پست الکترونیک
سامانه آرشیو تصاویر پزشکی PACS
آمار بازدید
 بازدید امروز : 643
 کل بازدید : 2122492
 بازدیدکنندگان آنلاين : 2

صفحه اصلی|ارتباط با ما|نقشه سایت

كلیه حقوق مادی و معنوی این سایت برای بیمارستان بزرگ دزفول (دکتر گنجویان) محفوظ می باشد
Copyright © 2016 .Ganjavian Hospital. All Rights Reserved