عنوانبرگزار کنندهنوعتاريخ
بیست و یکمین کنگره انجمن اپتومتری ایران ۳بیست و یکمین کنگره انجمن اپتومتری ایران ۳24 آبان
بیست و یکمین کنگره انجمن اپتومتری ایران۲بیست و یکمین کنگره انجمن اپتومتری ۲ 24 مهر
بیست و یکمین کنگره انجمن اپتومتری ایرانبیست و یکمین کنگره انجمن اپتومتری ایران24 مرداد