آنژیوگرافی

سرپرستار: مهناز محمد بیدغی (کارشناس پرستاری)

آنژیوگرافی عروق کرونر یک روش پاراکلینیکی برای تشخیص انسداد عروق کرونر و تعیین قطر رگهای قلب می باشد. این روش از طریق وارد کردن کاتترهایی از شریان ناحیه کشاله ران (فمورال) یا از طریق شریان بازویی (رادیال) انجام می شود و ماده حاجب از طریق این طریق کاتترها وارد عروق کرونر راست و چپ شده و از زوایای مختلف تصویربرداری از عروق کرونر صورت می گیرد.

بیمارانی که نیاز به آنژیوگرافی دارند پس از بستری شدن در بخش مربوطه در صبح روز عمل به این بخش منتقل شده و پس از انجام اقدامات اولیه در زیر دستگاه قرار گرفته و تصویربرداری انجام می شود. پس از انجام آنژیوگرافی بیمار مجددا به بخش اولیه عودت داده می شود.